Οροι Χρήσης

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστοτόπου www.dekafoods.gr (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») αποτελούν τη βάση και τις προϋποθέσεις επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο τον ιστότοπο www.dekafoods.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») σε εσάς. Η πλοήγηση και η χρήση του Ιστοτόπου υπόκεινται στις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης και της Ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου – Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση ιχνηλατών (π.χ. cookies) (εφεξής η «Πολιτική Ιδιωτικότητας»).

Αποκτώντας πρόσβαση στον Ιστότοπο, στο περιεχόμενό και τις υπηρεσίες του, εσείς, ως χρήστης του Ιστότοπου, δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με μέρος ή με το σύνολο των Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε μην πλοηγείστε και μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Η παρόντες Όροι Χρήσης και η Πολιτική Ιδιωτικότητας ενδέχεται να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό χωρίς ειδικότερη ειδοποίηση, και δεδομένου τούτου παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Η συνεχιζόμενη χρήση από μέρους σας του Ιστοτόπου και του περιεχομένου και υπηρεσιών αυτού θα θεωρείται ως αποδοχή σας των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας, όπως ισχύουν.

H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Δέκα Τρόφιμα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Δέκα Τρόφιμα Ε.Π.Ε.», που εδρεύει επί της Λεωφ. Αναγυρούντος 22, Βάρη, 16672, λειτουργεί και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο (εφεξής ο «Διαχειριστής»).

Ο Διαχειριστής μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας του Ιστοτόπου, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια κρίνει ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Ιδιωτικότητας ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου (π.χ. θέματα ποιότητας και ακρίβειας πληροφοριών, πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.), παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@dekafoods.gr.

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς εσάς και σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως έγκυρες συστάσεις, πληροφορίες ή/και επαγγελματικές συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για τη διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων, πέραν της προτροπής για επικοινωνία με τον Διαχειριστή, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα και οι όροι (τιμή, ποιότητα, κλπ.) αγοράς κάποιου προϊόντος από αυτά που προβάλλονται στον Ιστότοπο και ο Διαχειριστής διαθέτει προς πώληση στο φυσικό κατάστημα του επί της Λεωφ. Αναγυρούντος 22, Βάρη.

Ο Διαχειριστής αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών που βρίσκονται στον Ιστότοπο, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτών και την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο των πληροφοριών και των στοιχείων που εμφανίζονται στον Iστότοπο να είναι ακριβή, σαφή, ορθά, πλήρη, και επικαιροποιημένα. Μολαταύτα, οφείλετε να καταβάλετε και οι ίδιοι κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων, π.χ. επικοινωνώντας τηλεφωνικά απευθείας με τον Διαχειριστή.

Αποδέχεστε ότι το σύνολο του κινδύνου αναφορικά προς την ποιότητα, την απόδοση και τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, αλλά και την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από εσάς.

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει παραπομπές («συνδέσμους») σε άλλους ιστότοπους, προς διευκόλυνση των χρηστών στον εντοπισμό συγκεκριμένων πληροφοριών και προς συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου για συγκεκριμένα θέματα. Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να επαληθεύσει την ακρίβεια του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων, οι οποίοι διαχειρίζονται και συντηρούνται από τρίτα πρόσωπα. Ο Διαχειριστής ούτε επιδοκιμάζει ούτε αποδοκιμάζει το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα του περιεχομένου και ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία τυχόν παρέχονται ή διαφημίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους, και ως εκ τούτου, ο Ιστότοπος και ο Διαχειριστής δεν ευθύνονται για τη χρήση των ιστότοπων αυτών από εσάς ή για τις πράξεις ή παραλείψεις σας που βασίζονται στο εν λόγω περιεχομένο, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ διανοητικής ιδιοκτησίας

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ο Διαχειριστής είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) επί του περιεχομένου και των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο, ενδεικτικώς συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί του σχεδιασμού, της δομής, των κειμένων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, των αρχείων και γενικότερα κάθε περιεχομένου του Ιστότοπου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μετάδοση ή διανομή, μέρους ή του συνόλου του Ιστότοπου ή του περιεχομένου αυτού, σε οποιαδήποτε μορφή με μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, η οποία δεν γίνεται για ιδιωτική χρήση, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Διαχειριστή.

  1. ΕΥΘΥΝΗ

Ενώ καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια, ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» («as is»), χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Διαχειριστής αρνείται και αποποιείται όλες τις εγγυήσεις επί του περιεχομένου και των υπηρεσιών, εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας (στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο), δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί (α) ο χρήστης του Ιστοτόπου, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων του Ιστοτόπου, στην οποία χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων, ή (β) οποιοσδήποτε τρίτος, συνεπεία των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεσή σας, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού.

Ο Διαχειριστής δεν έχει κανένα έλεγχο και επομένως καμία ευθύνη ως προς τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω των οποίων τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στον Ιστότοπο.

Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για τυχόν μη διαθεσιμότητα ή σφάλματα του Ιστότοπου και των περιεχομένων και υπηρεσιών αυτού, που οφείλονται σε ανωτέρα βία (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) ή σε άλλους τεχνικούς λόγους ή σχετίζεται με την τεχνική συντήρηση του Ιστότοπου. Επίσης, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας, η οποία οφείλεται στην διαμόρφωση, τροποποίηση ή διολοφθορά του Ιστότοπου από τρίτους.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Ιδιωτικότητας, κάθε τροποποίησή τους, καθώς και όλα τα θέματα που αφορούν τον Ιστότοπο διέπονται και ρυθμίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που σχετίζεται με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Ιδιωτικότητας και τον Ιστότοπο.

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους Χρήσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Τελευταία τροποποίηση: 20.12.2021